شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

جمعه ٢٩ آذر ،۱۳۸۱

 

هنوزبی پايانرا
خطی به موازات عمرانسان
نشکسته است
تاسبزی قامت بودن
بهاری را
بهاری کند.

دوربی پايان درد
دوراکنون هميشه جاری
وگردش پرگار تقدير شوم
در جغرافيای بويناک سرزمين نفت
راه به شکوه تولد شکوفه هانمی دهد

دوره کردن هنوزها
هنوزهم جاريست .


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]