شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸۱

 

عابدانه غلتيدم
درتنگنای شب
چونان سنگريزه ای به رود فريادی بلند
تامگر اقيانوس را
به زيارتی عاشقانه غسل کنم .
سرابی در دلتای شب
به آغوشم کشيدتاقعر اقيانوسی خشک
باخاک دوباره ی درد
غسلی چندباره کردم باز
وچشمان ملتمسم
برپهنه ی بلند آسمان
بازهم باز!.


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]