حماسه ی من و تو ...

                                                                                                  ((  این شعر با الهام و یاری غزل پریهوش سروده شده و                                                                                                      کاری مشترک است که در تاریخ 94/4/30 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
مرداد 94
4 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 92
5 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
4 پست
تیر 90
1 پست
دی 88
3 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
8 پست
بهمن 81
6 پست
دی 81
10 پست
آذر 81
18 پست