تفنگ و قلم ...

به نظر می رسد که شلیک کردن با قلم خیلی سخت تر از چکاندن ماشه تفنگ باشد با این وضع ، همیشه تفنگها هستند که ایده ها و مذهبها و مسلک ها و حکومتها را تغییر می دهند و با این تغییرات آدمها را در چهارچوب مرز میهنی که در آن حاکمیت یافته اند دگرگون می کنند .

راستی داستان سوگند به قلم باید بخاطر ایجاد جرقه روشنایی بخشش بوده باشد ولی گویا بیشتر بخاطر تدوین نقشه های جنگی است و بعد به میدان آمدن و قداره کشیدن و شلیک تفنگها    کاش می شد قلم را به سادگی ماشه ی تفنگ چکاندتا کلمات گلوله هایی شوند و به اشخاص نفوذ کنند وبذر آگاهی باشند تا به جای خون های بی شمار  جهل های بی شمار بر زمین ریخته و دفن می شدند .

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید