شکسته این قلم پر کار پیر ...

شکسته این قلم پر کار پیر 

قامت ظلم اما همچنان  با چهره ا ی پراز شیار خشونت

قد راست نگهداشته است

وچشم می دراند و عربده می کشد

چرا که در سرزمین من

این  « من»  است  که می خواهد نه « ما»

و خورشید هیچگاه برای یک نفر نمی تابد .

آه تاریکی  تاریکی  تا به کی، مارا اسیر کرده ای

آه ای من خود پسند،

تا به کی خورشید را تنها برای «خودخود خویشتن خود»می خواهی.

تا به کی ؟ تابه کی؟!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید