سال نو ...

 

به جستجوی آ نی که نداشتیم و باید می داشتیم

در کوچه شب های سا لی که گذشت

کورمال کورمال

دست به دیوار آرزوها ساییدیم ورفتیم

کوچه اما چون همه سال

بن بست بن بست بود

وما پشت دیوار زمخت ناکامی  

سالی نو را شروع می کنیم.

شاید این سال , سال ما باشد

شاید این سال ...

/ 0 نظر / 15 بازدید