حکمت...

می گویند هرحادثی را حکمتی ست

درجهانی که آزادی , فریاد اصلی شکفتن هاست –

ذره ذره ذوب گشتن ,

درآتش نخوت حاکمانی چنین دژخیم

حکمتش در چیست ؟

نمی دانم , نمی فهمم .

حکمتش در چیست ؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
سهیل

سلام حکمتش مرگ دردناک سه نسل و سیصد سال عقب ماندگی تاریخی است با کمال شرمندگی .