اتحاد...

هفت خوان رستم نه

هراران خوان رستم را؛ فتح خواهیم کرد

اگر دستانمان در دست هم باشد.

سیاه این شب وحشى

درون خانه هاى کفرشان در گورخواهد شد

اگر دستانمان در دست هم باشد.

به جاى این همه فصل زمستانى

بهاران را درون خانه هامان  میهمان خواهیم کرد

اگر دستانمان دردست هم باشد.

سرود دختران بالغ خورشید در کوجه شب های نمور و ساکت و مدهش

سروش دلنوار گوش هامان مى شود بى شک

اگر دستانمان در دست هم باشد.

تمام قصه ها ار شادی و عشق وصفا اکنده خواهدشد

اگر دستانمان در درست هم باشد.

تمام غصه ها هم دود خواهدشد اگر دستانمان در دست هم باشد.

ما هر شب به شوق روز خواهیم خفت

ورقص شایرک ها اسمان را را مملو ار یروازیر اواز خواهد کرد

اگر دستانمان در دست هم باشد.

و سیب و گندم و گل , دشت هارا فتح خواهد کرد

اگر دستانمان در دست هم باشد...اگر دستانمان در دست هم باشد

/ 0 نظر / 17 بازدید