افق راببین...

این لباس منحوس شب موقتی ست

عاریتی که با موج تفرقه ی خونین حاکمان

به قامت این وطن جامه گشته است

لیک واپس مرو 

تارو پود زهم تنیده اش تا ابد نخواهد بود

که خیاط تردست و خوش نگار زمان

از تارو پود بهار بر قامت وطن طرح نویی کشیده است

وصبح انقراض قبای شب

در افق به کمین نشسته است

باور بدار و دست در دست یار

افق را ببین .

/ 1 نظر / 15 بازدید